A hatalom filozófiája

2024 márc. 11. | Divinity, Egyén, Filozófia, Közösség, Spiritualitás, Társadalom | 12 hozzászólás

Vajon a hatalom a szabadság korlátja? Rossz dolog? A kényszerről és az elnyomásról szól? A Tűzfal podcast huszonhetedik részében a hatalomról, illetve Marx, Foucault, Hegel és Nietzsche hatalomfelfogásáról beszélgetünk, Byung-Chul Han koreai filozófus Mi a hatalom? című könyvét is segítségül hívva. Vagyis a téma a hatalom filozófiája. Ez egy kétrészes beszélgetés első epizódja, a következő a hatalom teológiájáról fog szólni. A beszélgetést megnézhetitek a Tűzfal YouTube csatornáján vagy meghallgathatjátok Spotify-on is. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra és osszátok meg másokkal is!

 

12 hozzászólás

 1. Bándi Csaba

  Nagyon gondolatébresztő. Jó volt hallgatni.

  A beszélgetés egy pontján valami olyasmi hangzik el, hogy a hatalom használja a nyelvet, és sokszor a nyelven keresztül éri el az emberek önkéntes engedelmességét, azáltal, hogy jelentést ad a valóságnak, egyfajta értelemhorizontot hozva létre. Majd a bennünk kiváltott megértés által vezérli aztán a cselekedeteinket, úgy ahogy a hatalom akarja.

  Erről a Orwell-i „újbeszél” (ld. 1984 c. mű) és méginkább a Jakab 3. része jut eszembe.

  Jakab azt írja ugyanis, hogy a nyelv olyan, mint a hajó kormánylapátja, vagy mint a zabla a lovak szájában. Az egész életutunkat képes ez a kis szerv szabályozni. Ami azt jelenti, hogy bárki is szerezzen befolyást a nyelvünk fölött, az hatalmat tud gyakorolni  egész életvitelünk felett. Lényegében, mint egy hajót, vagy mint egy befogott lovat, úgy irányithatják életünket a nyelv kormánya által.
  Mert a nyelv, amivel  kommunikálunk, kihat az egész gondolkodásunkra, sőt a teljes életvitelünkre. 
  A világ hatalmasai, ezért akarják a nyelv kormányát a maguk uralma alá vonni. Ugyanis ez az egyik leghatékonyabb módja az emberek manipulálásának, a társadalom hatalmi befolyásolásának. 

  Talán ezekért is, Jakab magát a nyelvet gonoszságnak mondja, szó szerint a gonoszság világrendjének.  (ld. 3,6 vers) Vagyis a nyelv nem csak az egyeni életünket, hanem az egész világ rendjét, azaz annak működését is  meghatározza.

  A nyelvünk hatását Jakab így fogalmazza meg:
  Jak 3:6-8 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja élet [ünk] folyását, [maga] is lángba boríttatván a gyehennától….
  … a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.

  Igen ám, de ha a nyelv a „gonoszság összessége”, akkor miként vonhatjuk ki magunkat a  gonosz hatása alól?  A világban használt (a hatalmak által preferált) nyelvek impulzusai alól? Hiszen nem élhetünk némán, süketen és vakon teljesen kivonva magunkat a világ információáramából.  Hogyan lehetünk hát szabadok?

  Jakab a megoldást úgy vezeti be: „Nem kellene ezeknek így lenniük testvéreim!” Vagyis van kiút a problémából.

  A probléma gyökerét Jakab a nyelv forrásában látja, amit egy kérdéssel vet fel:
  „Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt?”,
  majd a felülről való bölcsességről beszél. Ezt állítja szembe a nyelv gonoszságával, legalábbis ide jut el a téma tárgyalása során: „A felülről való bölcsesség pedig tiszta…” (Jak 3:17)

  Vagyis a nyelv gonoszsága akkor szűnik meg, és akkor lesz tiszta, ha a forrás kérdése megoldódik.

  A felülről való beszéd által létrejöhet egy másik értékhorizont, ami számunkra megváltást jelent.
  Ha Isten felülről való kommunikációs eszközeire figyelünk – aki a Szent Szellem és a Fiú – akkor kivonhatjuk magunkat a világ nyelveinek (gonosz hatalmainak) manipulatív hatása alól.

  Szóval nem a hatalom gonosz, hanem annak forrása. Talán ez volt az egyik konklúzió, amit levontatok.

  Watchman Nee: Szellemi hatalom c. könyve, számomra kedvenc, ezért várom a folytatást.

 2. Szabados Ádám

  A hatalom végső forrása maga Isten (Róm 13,1-4), ezért a hatalomnak való engedelmesség alapvetően jó dolog. Az sem baj, hogy a hatalom értelemhorizontokat hoz létre, hogy ne kényszerrel érvényesítse akaratát, hanem szabadon akarjunk együttműködni vele. Az értékhorizontok jelentős része nem gonosz, inkább a kultúra és civilizáció – vagyis az emberi együttélés – szükségszerűsége. De gonosz is keveredik bele, ezért okos engedelmességet kell tanulnunk. Szélsőséges esetekben a hatalom persze válhat olyan (tengerből és földből feljövő) fenevaddá (vö. Jel 13), amely hitvalló mártírokat eredményez. És igazad van abban, hogy Isten – a Fiú és a Lélek által – készít olyan Országot, amelynek a forrása tökéletesen tiszta, ezért az Úrnak való engedelmességünk is feltétel nélküli lehet.

 3. Bándi Csaba

  Nagyon köszönöm a választ!

  Nincs bajom a hatalommal, önmagában nem is tartom azt gonosznak, foglalkozásom szerint is rendőr vagyok, de azért én inkább  így fogalmaznék:

  „Bár az értékhorizontok jelentős része gonosz, de ez a kultúra és civilizáció – vagyis az emberi együttélés – szükségszerűsége.”

  Megpróbálom ezt röviden kifejteni, talán másoknak is érdekes lehet.

  A Sátán egy Istentől származó jó dologot kínált fel Évának: a jó és rossz tudás fájának gyümölcsét.
  Egyébként ebben – talán a kísértést leszámítva – semmi rossz nem volt, mert a gyümölcs önmagában nem  volt rossz. Isten ugyanis jó fákat ültetett. (1Móz 2.9a) Ő nevelte a tudás fáját is a kert közepén. (1Móz 2.9b 1Móz 3.3)   A fa gyümölcsét az akkor még bűnmentes asszony is jónak látta (1Móz 3.6), tiszta lelke kívánatosnak tartotta azt, ezért enni akart belőle. Sehogyan sem értette, hogy miért tilt meg Isten,  egy ilyen tőle származó igen jó dolgot, hiszen a jó és a rossz tudása alapján az ember önállóan választhatja a jót és kerülheti el a rosszat. Miért kéne meghalni annak, aki jó gyümölcsöt akarván, a jó és rossz tudásából szakít?
  Sajnos ezen kérdésre a kígyó adott választ. Így történt, hogy Ádám és Éva  evett a fáról és az Istentől független erkölcsi tudásra tettek szert.
  Ezzel csak egy baj van, hogy az erkölcsi tudás nem helyettesítheti Istent.  Sem a lelkiismeret, sem a mózesi törvény, sem semmi más jó dolog nem helyettesítheti az Istennel való valódi kapcsolatot. Isten helyettesítése bűn. A hatalom képviselheti Istent, de nem helyettesítheti őt.

  Pedig a világi hatalmak, legtöbbször egyálltalán nem képviselni, hanem inkább helyettesíteni akarják az Istent. Értékhorizontjuk lényege pont ezen alapul, vagyis legtöbbször akkor is gonoszak, ha nem gonoszak.
  Bár ez más szempontból fordítva is igaz – amire szerintem te is rá akartál mutatni – a hatalom akkor is jó, ha nem jó, mert mindig Istentől való, ezért alapvetően engedelmeskednünk kell a hatalomnak. Az értelemhorizont viszont más tészta.
  Jakab szavaival élve:
  Ez* nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. (Jak 3:15)
  (*értsd: a világi értékhorizontok szellemisége)

  Szóval az értékhorizontok részemről történt leszólása, szerintem nem mond ellent annak, hogy tiszteljük a hatalmasságokat.

 4. Szabados Ádám

  Kedves Csaba,

  most válaszként csak annyit hadd írjak, hogy bár voltak Magyarországon rendőri túlkapások, amikor gonosz szándék valósult meg a hatalom valamely szintje részéről, és az ilyen élmény megrendítő, alapvetően mégis hálás vagyok nektek, hogy fenntartjátok a rendet, fontos, amit csináltok, és valamilyen értelemben Isten átruházott hatalmát képviselitek akkor is, ha a világi hatalom, aminek a keze vagytok, nem mindig tiszta a szándékaiban. Jó, hogy van rend és vannak rendőrök! Amikor egy rendőrnek megadom a tiszteletet, Istennek adom meg a tiszteletet.

 5. Batvan

  Bándi Csaba. idézet tőled:”A Sátán egy Istentől származó jó dologot kínált fel Évának: a jó és rossz tudás fájának gyümölcsét.
  Egyébként ebben – talán a kísértést leszámítva – semmi rossz nem volt, mert a gyümölcs önmagában nem volt rossz. Isten ugyanis jó fákat ültetett. (1Móz 2.9a) Ő nevelte a tudás fáját is a kert közepén. stb”

  A bűnbeesés filozófiájában vannak viták, de talán a legfontosabb üzenet mégis az engedelmesség, „akár jó vagy akár rossz” származik a tiltott dologból:

  Apcs 5:28 Hát nem parancsba adtuk nektek, hogy ne tanítsatok ebben a névben!? És tessék, betöltöttétek Jeruzsálemet tanaitokkal, és rajtunk akarjátok számon kérni annak az embernek a vérét!
  Apcs 5:29 Péter és az apostolok pedig így válaszoltak: – Inkább Istennek kell engedelmeskedni (πειθαρχέω (peitharkheó) engedelmeskedik, szót fogad, hallgat vkire), mint embereknek!
  Zsid 5:8 s jóllehet ő a Fiú, megtanulta abból, amit elszenvedett, az engedelmességet ( ἡ ὑπακοή, -ῆς (hé hüpakoé, -ész) szófogadás, engedelmesség),
  Zsid 5:9 és elérve a beteljesedést, örökkévaló szabadítás forrásává lett mindazok számára, akik neki engedelmeskednek.
  1Sám 15:23 Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség ( ‫מְרִי‬ (mərí) 1) lázadás, zendülés, ellenállás, ellenszegülés, felkelés); és bálványozás ( ‫פָּצַר‬ (pácar) Kal 1) tol, nyom (ti. fizikális nyomást gyakorol) 2) unszol, sürget, nógat, biztat, késztet, kényszerít (ti. lelki nyomást gyakorol) Hifíl 1) törtet, tolakodik, nyomul, rámenős vmiben (szó szerint: nyomást gyakorol) és bálványimádás ( ‫אָוֶן‬ (‘áven) 1) semmi, üresség, hiábavalóság 2) hazugság, csalás 3) romlottság, gonoszság, igazságtalanság 4) baj, csapás, szerencsétlenség) az ellenszegülés ( ‫תְּרָפִים‬ (təráp̄ím) 1) ember formájú szobrok által megjelenített házi istenek, melyeket vallásos hódolatban részesítettek, esetenként jövendőmondásban használtak, Egyesek az asszír ’kísértet’, ’szellem’ (tarpû) szóra vezetik vissza, mások a holtak szellemeivel, árnyakkal rokonítják).
  Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

  Jelenleg a földi hatalom még nincs 100%-ban a Krisztus uralma alatt, Babilon uralma is azt bizonyítja, hogy a korszakunk a sötétség hatalma alatt van, melyben próbálják az Isten szellemi és erkölcsi törvényeit fenntartani, de egyre kevesebb sikerrel (pld, Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne kíván embertársad „tulajdonait”…).

  A világi hatalom nem képes Istent képviselni, erre csak egyedül Jézus Krisztus volt a maga személyében és megjelenésében képes:

  Ján 14:9 Ennyi ideig köztetek voltam, és nem ismertél meg, Fülöp? – kérdezte tőle Jézus. – Aki látott engem, az látta az Atyát: hogy érted, hogy mutassam meg nektek az Atyát?

  Érdemes azért e két hatalmi teret igen jól elválasztani és elkülöníteni, mert jelenleg is azért „él/működik” még e földi/világi hatalom (e világ fejedelme vezetésével), mert az Úr elnézi és eltűri, de a Krisztus királyságának az eljövetele fel fogja azt számolni és más hatalmi rendszert fog felállítani, mely igen távol lesz a mostanitól.

  Róm 9:22 No, és ha az Isten, minthogy be akarta mutatni haragját, és meg akarta ismertetni erejét, nagy türelemmel elviselte a harag edényeit, amelyek az elpusztításra készültek,
  Róm 9:23 mégpedig azért, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre?! –
  Róm 8:25 Ha viszont abban reménykedünk, amit nem látunk, arra kitartással várakozunk.

  A világi hatalmat pedig csak addig kell tiszteletben tartani, amíg nem kényszeríti az embert az Ő hatalmának és uralmának felmagasztalására, neki való tiszteletére, hódolatára, imádatára, leborulására, szófogadására, akár törvényi rendelkezések által is. A vezető politikusok pont ezekben járnak, mint ahogy Nabu is. Ellenkező esetbe inkább vállalja az ember a kitaszítottságot vagy/és mártíromságot, ahogy Sadrákék is tették:

  Dán 3:14 Most tehát, ha készen álltok, abban a pillanatban, amikor meghalljátok a kürt, a síp, a lant, a hárfa, a citera, a duda és az összes többi hangszer hangját, boruljatok le és imádjátok a szobrot, amelyet készítettem. Ha pedig nem imádjátok, azonnal bevetnek titeket az izzó kemence lángjai közé! És ki az az isten, aki megszabadít benneteket a kezemből?!
  Dán 3:15 Sadrák, Mésák és Abed-Negó így felelt Nebukadneccár királynak: – Nem szükséges erre a dologra válaszolnunk neked!
  Dán 3:16 Hiszen van Istenünk, akit mi tisztelünk: Ő képes megszabadítani bennünket az izzó kemence lángjai közül, és a kezedből is megszabadíthat, Felség!
  Dán 3:17 De ha mégsem: vedd tudomásul, Felség, hogy a te istenedet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amit fölállítottál, nem imádjuk!

  Az Úr adjon bölcsességet a próbák idején, hogy mindig az Ő szavát halljuk meg a Szellem által és annak engedelmeskedjünk, mikor majd eljön, megérkezik Krisztus, akkor is!

 6. Bándi Csaba

  Kedves Ádám!

  Mindössze arra szerettem volna rámutatni, hogy a világi hatalmakat úgy fogadjuk el magunk fölött tekintélynek, hogy közben ne vegyük át és ne azonosuljunk azzal az értékrenddel (ideológiával), amit képviselnek, hirdetnek. A tisztelet, engedelmesség, sőt hála megadását egyálltalán nem vitatom el a hatalmasságoktól. Nem akartam ilyesmire utalni sem.

  Kedves Batvan!

  Köszönöm a kiegészítést! Az engedelmesség valóban fontos kulcs a bűn megértéséhez. A világi hatalom mindig Isten hatalmát képviseli, mert ő rendelte el. A következő podcast-ban szerintem hallhatunk majd erről.

 7. Szabados Ádám

  Igen, értem, de még ezt is kicsit árnyalnám. A hatalom értékrendjét az élet legtöbb területén nyugodtan átvehetjük és képviselhetjük mi is. Hiszen pl. a jogrend is a hatalom értékrendje, ami általában tiltja a gyilkosságot, a nemi erőszakot, a lopást, a köztéri garázdaságot, a csendháborítást, szabályozza a szerződéskötést, kereskedelmet, épületek, utak biztonságos tervezését és megépítését, hasznos intézményeket működtet, stb. Vagyis gyakran a hatalom is jó értékeket képvisel, véd, ezekkel nyugodtan azonosulhatunk. Végső soron persze Krisztus uralma valóban szembe is kerül a földi hatalmak értékrendjével, csak ez az esetek többségében szívbeli dolog. Az élet legtöbb gyakorlati területén nem kell ellenállnunk a hatalomnak, sem rosszul éreznünk magunkat miatta, sőt, azonosulhatunk annak céljaival.

 8. Bándi Csaba

  Köszönöm! Így én is értem. Csak azért éleztem ki a világi értékhorizont negatívumát, mert így ment bennem tovább az üzenet. De el tudom fogadni, azt ahová te helyezed el a hangsúlyt.

 9. Batvan

  Bándi Csaba, A világ jogrendje ma már működésképtelen (pld. Franciaország No-Go zónáinak kezelése, háborús övezetek békés rendezése, multinacionális cégek érdekalapú előretörése-térnyerése, földek-ingatlanok-ingóságok eltulajdonítása stb..), megszünt a bűn valódi értékének meghatározása, egységesítésének elfogadása, felszínre hozása és az arányos és igazságos ítélete, büntetése is.
  Isten törvénye már nem igazi mérőzsinór, csak egy „ajánlás”, melyre hivatkoznak (demokrata ideológia), így az emberiség és a nemzetek maguk alkotta mérőzsinorokat húznak fel, melyre maguk építik a saját törvényeiket úgy, hogy a törvényalkotók azokat magukra vonatkozólag nem minden esetben akarják betartani.

  Számomra e világi hatalmak nem képviselik Isten hatalmát (mivelhogy nem is hisznek Benne), inkább e világ fejedelmének a hatalmát, mert a Teremtő adott neki még időt, hogy e világ fölött uralkodjon, hogy eltévelyítse és megtévessze az embereket:

  Jel 12:12 Ezért ünnepeljetek egek, és akik laktok bennük! De jaj a föld lakosainak és a tengernek, mert leszállt a Rágalmazó hozzátok, és nagyon dühöng, mivel tudja, hogy kevés ideje van.

  Babilon kormányzásának hatalma még csak ezután fog meglátszódni, az annak való alárendelésünk az Úr elleni lázadással érne fel:

  Jel 18:4 Egy másik hangot is hallottam a mennyből: – Népem! Gyertek ki belőle, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból!
  Jel 18:5 Mert bűnei az égig halmozódtak, és Isten megemlékezett igazságtalanságairól.
  Jel 18:6 Fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek, kétszeres bért adjatok tetteiért! A pohárban, amelyben ő kevert, keverjetek neki kétszer annyit;

  Babilon kormányzásának bűnei az égig érnek, ami nem Isten hatalmának és jogrendjének a visszatükröződése vagy annak bemutatása.

  Tévedünk, ha a föld királyainak a törvényalkotásait egyenértékűnek és egyenrangúnak tulajdonítjuk az Isten törvényeivel. Lehet benne átfedés, de az átfedésben mégis sok esetben megbújik a bűn eredete és természete.
  Krisztus törvénye minden emberi törvény felett, még akkor is, ha e világ törvényei kiskapukat adnak a bűn legalizálására, működésére.

  Márk 7:6 Ő pedig így válaszolt nekik: – Helyesen prófétált rólatok Ézsaiás, ti képmutatók, amint meg van írva: „ Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol marad tőlem;
  Márk 7:7 hiába tisztelnek engem, ha mindaz, amit tanítanak, emberi parancs/rendelet!”
  Márk 7:8 Mivel elhagyjátok (figyelmen kívül hagyjátok) az isteni parancsokat, emberek előírásához/rendelkezéséhez/hagyományához ragaszkodtok.
  Márk 7:9 Majd ezt mondta: – Szépen semmibe veszitek az Isten parancsát, hogy helyébe saját rendelkezéseteket/hagyományaitokat (nemzeti tradiciók, szokások, ünnepek stb..) állíthassátok!

  Zsolt 62:12 Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom/erő az Istené.
  Zsolt 62:13 Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
  2Móz 15:13 Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal/erőddel viszed be te szent lakóhelyedre.

  Az Úr Jézus Krisztus hatalma, ereje és kegyelme legyen az Ő népén!

 10. Bándi Csaba

  Kedves Batvan!

  A Dán 2,34 prófécia alapján én is hiszek abban, hogy Krisztus kősziklája egyszer rászakad és összetöri a Nebukadnecár álmában látott babiloni állóképet, és letöré azt vas és cserép lábairól és darabokra zúzza azokat. Vagyis eljön majd az idő, amikor az Egyház Krisztus uralmával olyan szervezetté épül, amely minden más társadalmi berendezkedést, babiloni vallásos formát, vagy államszervezetet megítél. Összetör minden hamis egyházi, vagy világi rendszert, ami nem Isten igéjén alapul és helyüket Jézus uralmi rendszerével tölti ki.
  Talán kedvem is lenne ezen a szálon tovább vinni a beszélgetést, de ha jól értem – „Jézus Krisztus rabszolgája” cím alatt már intést is kaptam, hogy ne annulláljam Ádám alapbejegyzésében kifejtett gondolatait. Úgyhogy most csak annyiban had reagáljak, hogy ha teheted olvasd el Watchman Nee: Szellemi hatalom c. könyvét, vagy ha nem is,  de mindenképp hallgasd meg a következő (e könyvre épülő) „Tűzfal” podacast. Éz biztosan ezt fogom tenni.

 11. Gergely Erzsébet

  „……….. olvasd el Watchman Nee: Szellemi hatalom c. könyvét, ……….”

  Ha valaki hozzám hasonlóan még nem olvasta a könyvet, és szeretné megtenni a következő podcast előtt, annak lehetőség az alábbi link. ahol fejezetenként, posztokban olvashatja:

  „……….. olvasd el Watchman Nee: Szellemi hatalom c. könyvét, ……….”

  Ha valaki hozzám hasonlóan még nem olvasta a könyvet, és szeretné megtenni a következő podcast előtt, annak lehetőség az alábbi link. ahol fejezetenként, posztokban olvashatja:

  Watchman Nee: Szellemi hatalom (alfa-omega.hu)

  Szolgálatod Kamilla itt köszönöm meg.

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK